Aktualności

Stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z 23 maja 2019 r. w sprawie nieprzesyłania dokumentów kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie

  
   W związku z niepokojącymi sygnałami o tym, że niektórzy prezesi sądów okręgowych i apelacyjnych powstrzymują się przed przesłaniem Krajowej Radzie Sądownictwa dokumentów kandydatów zgłoszonych w postępowaniach konkursowych na wolne etaty sędziowskie Rada przedstawia następujące stanowisko.
1) Krajowa Rada Sądownictwa podtrzymuje swoje stanowisko z 6 grudnia 2018 r. (nr WO 401-19/18, dot. WO 0752-115/18) wskazując na to, że opiniowanie kandydatów na sędziów jest uprawnieniem organów samorządu sędziowskiego, nie zaś przesłanką formalną przeprowadzenia procedury konkursowej przed Radą. Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 84, ze zm.) brak opinii zgromadzeń i kolegiów nie stanowi bowiem przeszkody do opracowania listy rekomendowanych kandydatów. W tym kontekście należy odczytywać normę wynikającą z art. 58 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52). Oznacza to, że prezesi sądów apelacyjnych lub okręgowych są zobowiązani do przedstawienia Radzie kandydatów zaopiniowanych przez zgromadzenia sędziowskie, o ile zgromadzenia te zechcą skorzystać z przysługujących im uprawnień. Rada przypomina, że zgodnie z art. 179 Konstytucji RP występowanie z wnioskiem o powołanie sędziego stanowi wyłączną prerogatywę Krajowej Rady Sądownictwa, której nie mogą wstrzymywać działania, czy zaniechania innych organów państwowych lub samorządowych.

2) Krajowa Rada Sądownictwa zauważa ponadto, iż wszelkie działania polegające na powstrzymywaniu się od opiniowania kandydatów, odraczanie opiniowania kandydatów do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach pytań prejudycjalnych Sądu Najwyższego i inne podobne działania nie znajdują żadnego uzasadnienia w obowiązującym prawie oraz stanowią główną przyczynę zwiększonych zaległości i przewlekłości w sądach, oczekujących na obsadzenie wakujących stanowisk sędziowskich.

   Mając na względzie dobro wymiaru sprawiedliwości oraz konieczność zapewnienia każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej prawa do szybkiego, sprawnego i sprawiedliwego procesu Krajowa Rada Sądownictwa zgodnie z art. 58 § 4b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52) wzywa prezesów sądów do niezwłocznego przesyłania całości dostępnych dokumentów związanych z procedurą nominacyjną.

< powrót

print